Управління виробничим підприємством

"Управління виробничим підприємством" - унікальне комплексне рішення для управління бізнесом, розроблене відповідно до концепції ERP (Enterprise Resource Planning - управління ресурсами підприємства).

 "Управління виробничим підприємством" в даний час є найбільш поширеною в Україні системою ERP-класу. За 10 років прикладне рішення встановлено більш ніж в півтора тисячах підприємств. В найбільших впровадженнях в Україні автоматизовано до 1000 робочих місць. При автоматизації малих і середніх виробничих підприємств зазвичай автоматизується 10-20 робочих місць.

Забезпечення ефективності управління

 Автоматизація бізнес-процесів та фінансової діяльності підвищує ефективність управління підприємством, покращує умови проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, сприяє зростанню інвестиційної привабливості компанії. "Управління виробничим підприємством" дозволяє побудувати систему інформаційно-аналітичної, методичної та інструментальної підтримки керівництва підприємства у досягненні поставлених цілей. Основна увага приділяється ключовим бізнес-процесам, автоматизація яких дає відчутний фінансовий результат:

 • моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства (KPI);
 • управління фінансами, у тому числі:
 • бюджетування;
 • формування консолідованої звітності;
 • управління грошовими коштами;
 • управління взаєморозрахунками;
 • бухгалтерський та податковий облік;
 • облік по МСФЗ (IFRS);
 • управління виробничими ресурсами (MRP II), у тому числі:
 • управління даними про вироби;
 • планування виробництва;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • управління запасами і складами;
 • управління закупівлями;
 • управління продажами і ціноутворення;
 • управління відносинами з клієнтами та постачальниками (CRM, SRM);
 • управління необоротними активами (EAM);
 • управління персоналом (HRM) та розрахунок заробітної плати.

"Управління виробничим підприємством" надає:

 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, - широкі можливості аналізу, планування та гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою й іншою операційною діяльністю - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

Управління виробничим підприємством

"Управління виробничим підприємством" - унікальне комплексне рішення для управління бізнесом, розроблене відповідно до концепції ERP (Enterprise Resource Planning - управління ресурсами підприємства).

 "Управління виробничим підприємством" в даний час є найбільш поширеною в Україні системою ERP-класу. За 10 років прикладне рішення встановлено більш ніж в півтора тисячах підприємств. В найбільших впровадженнях в Україні автоматизовано до 1000 робочих місць. При автоматизації малих і середніх виробничих підприємств зазвичай автоматизується 10-20 робочих місць.

Забезпечення ефективності управління

 Автоматизація бізнес-процесів та фінансової діяльності підвищує ефективність управління підприємством, покращує умови проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, сприяє зростанню інвестиційної привабливості компанії. "Управління виробничим підприємством" дозволяє побудувати систему інформаційно-аналітичної, методичної та інструментальної підтримки керівництва підприємства у досягненні поставлених цілей. Основна увага приділяється ключовим бізнес-процесам, автоматизація яких дає відчутний фінансовий результат:

 • моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства (KPI);
 • управління фінансами, у тому числі:
 • бюджетування;
 • формування консолідованої звітності;
 • управління грошовими коштами;
 • управління взаєморозрахунками;
 • бухгалтерський та податковий облік;
 • облік по МСФЗ (IFRS);
 • управління виробничими ресурсами (MRP II), у тому числі:
 • управління даними про вироби;
 • планування виробництва;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • управління запасами і складами;
 • управління закупівлями;
 • управління продажами і ціноутворення;
 • управління відносинами з клієнтами та постачальниками (CRM, SRM);
 • управління необоротними активами (EAM);
 • управління персоналом (HRM) та розрахунок заробітної плати.

"Управління виробничим підприємством" надає:

 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, - широкі можливості аналізу, планування та гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою й іншою операційною діяльністю - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства (КРІ)

Спеціалізований інструмент "Монітор ефективності" дозволяє:

 • оперативно оцінювати ключові показники діяльності, "охопити весь бізнес одним поглядом";
 • своєчасно виявляти відхилення від плану, негативну динаміку, точки зростання;
 • розшифровувати показники з деталізацією до окремих господарських операцій (drill down).

 "Монітор ефективності" включає комплект попередньо налаштованих показників ефективності, який може бути доповнений у відповідності з потребами і завданнями конкретного підприємства або керівника. Можливе налаштування різних варіантів звіту за видами діяльності або по ділянках відповідальності керівників компанії.

Веб-клієнт дозволяє використовувати "Монітор ефективності" не тільки в офісі, а й у відрядженні і навіть на відпочинку - керівник може безперервно тримати руку на пульсі бізнесу.

 "Управління виробничим підприємством" забезпечує єдиний підхід до оцінки фінансових результатів фактичної діяльності підприємства ("погляд у минуле") та аналізу ефективності прийнятих рішень на підставі запланованих даних ("оцінка майбутнього"). Показники, що описують структуру коштів та джерел фінансування підприємства, його операційну діяльність, відображаються у звітах:

 • Звіт про прибутки і збитки;
 • Аналіз оборотності активів і пасивів;
 • Аналіз дохідності та рентабельності фінансово-господарської діяльності;
 • Аналіз ефективності використання капіталу.

Управління фінансами

 Для управління фінансовими ресурсами компанії складається сукупність узгоджених між собою фінансових планів:

 • бюджет руху грошових коштів (БРГК);
 • бюджет доходів і витрат (БДВ);
 • прогнозний баланс;
 • оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства.

"1С:Управління виробничим підприємством для України" підтримує регулярні процедури фінансового управління:

 • планування та моделювання різних варіантів бюджетів;
 • збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджетів;
 • контроль лімітованих показників бюджетів;
 • аналіз та оцінка прогнозного і поточного фінансового стану підприємства.

Вбудовані аналітичні функції дозволяють отримувати необхідну інформацію в масштабах всієї компанії. Створюються умови для внутрішнього контролю та аудиту, формується прозоре фінансове середовище. Можлива інтеграція "1С:Управління виробничим підприємством для України" з рішенням "1С:Консолідація" для побудови комплексної системи фінансового управління холдингів і промислових груп.

Управління грошовими коштами 

 Управління грошовими коштами підприємства включає:

 • оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів;
 • облік фактичного руху грошових коштів на розрахункових рахунках і в касах.

Сукупність планованих грошових надходжень і заявок на витрачання формує оперативний фінансовий план - платіжний календар. При складанні автоматично перевіряється його здійснимість - достатність запасів грошових коштів у місцях їх зберігання (на банківських рахунках і в касах підприємства).

В системі реалізовані:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрація планованих надходжень і витрат;
 • резервування грошових коштів під майбутні платежі;
 • розміщення потреби в грошових коштах в очікуваних надходженнях;
 • контроль над здійснюваними платежами;
 • формування необхідних первинних документів;
 • інтеграція з системами "клієнт-банк";
 • можливість рознесення суми платіжного документа по декількох договорах або угодах.

Взаєморазрахунки з контрагентами

 В рамках управління взаєморозрахунками виконуються:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за угодами, по замовленнях, по окремих господарських операціях);
 • робота з комісіонерами і комітентами;
 • розрахунки в будь-яких валютах;
 • контроль дебіторської заборгованості по сумі і числу днів заборгованості;
 • аналіз поточного стану та історії зміни по прогнозованій і фактичній заборгованості:
 • прогнозована заборгованість виникає при відображенні в системі подій, що реалізують управлінські рішення (замовлення на постачання або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів тощо);
 • фактична заборгованість пов'язана з операціями взаєморозрахунків і моментами переходу прав власності.

Облік за національними та міжнародними стандартами

Бухгалтерський облік

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності відповідно до законодавства України.

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення:

 • операцій по банку і касі;
 • обліку основних засобів і нематеріальних активів;
 • обліку матеріалів, товарів, продукції;
 • обліку витрат і розрахунок собівартості;
 • валютних операцій;
 • розрахунків з організаціями;
 • розрахунків з підзвітними особами;
 • розрахунків з персоналом по оплаті праці;
 • розрахунків з бюджетом.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі, що дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою. Регламентований облік ведеться окремо для кожної організації, що входить в підприємство, на підставі єдиного національного Плану рахунків.

Форми первинних документів, бухгалтерська і податкова звітність вчасно оновлюються, оперативно відображаючи всі суттєві зміни законодавства.

Для контролю процедури закриття місяця та координації взаємодії відповідальних осіб, які виконують регламентні операції, призначений спеціальний інструмент, який використовує механізм платформи "Бізнес-процеси". Передбачені наступні можливості:

 • налаштування складу регламентних операцій по закриттю місяця;
 • налаштування складу регламентних документів, які повинні вводитися для регламентної операції;
 • призначення відповідальних за регламентну операцію;
 • перегляд стану процедури закриття місяця: виконані, поточні і невиконані регламентні операції;
 • відміна вже виконаних регламентних операцій.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "1С:Звіт" (СЕЗ). Сервіс СЕЗ надає можливість безпосередньо з даних інформаційної бази "1С:Управління виробничим підприємством для України":

 • сформувати і відправити регламентовану звітність в різні державні органи, отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП);
 • зберегти на електронних носіях;
 • реєструвати податкові документи в Єдиному державному реєстрі податкових накладних та отримувати інформацію про зареєстровані там вхідні податкові документи;

обмінюватися податковими документами з контрагентами в електронному вигляді.

Користувачі можуть самостійно обирати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або "1С:Звіт".

Тісна інтеграція з FREDO Звіт з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікових систем без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів FREDO Звіт  безпосередньо в інформаційній базі.

Податковий облік

В конфігурації реалізовано автоматичний облік основних податків (Податок на прибуток, ПДВ, Єдиний податок та ін.) У відповідності з поточними вимогами Податкового кодексу України ведеться облік податкових різниць. Формується податкова декларація з податку на прибуток.

Автоматично визначається сума оподатковуваної бази ("першої події") для обліку з ПДВ. Формуються і реєструються всі необхідні податкові документи, ведеться Реєстр податкових накладних. Контролюється використання в оподатковуваних ПДВ операціях запасів, при придбанні яких нарахований податковий кредит. При використанні в неоподатковуваних ПДВ операціях реєструється умовний продаж.

Ведеться облік Єдиного податку для підприємств та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Господарські операції платників єдиного податку реєструються у Книзі обліку доходів і витрат. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично.

Для заповнення представлені форми декларацій по іншим податкам і формам статистичної звітності.

Облік за міжнародними стандартами

Представлені в "Управління виробничим підприємством" механізми обліку за міжнародними стандартами містять в собі окремий План рахунків, доступний для налаштування користувачем, та забезпечують:

 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку за правилами, які можуть гнучко налаштовуватись користувачем;
 • паралельне ведення обліку по національним та міжнародним стандартам по тих дільницях, де стандарти допускають істотні відмінності в класифікації та оцінці активів і витрат;
 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі;
 • комплект звітності за МСФЗ, що заповнюється автоматично на основі даних міжнародного обліку.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • мінімізувати трудомісткість ведення обліку за міжнародними стандартами за рахунок використання даних бухгалтерського обліку;
 • проводити зіставлення даних національного бухгалтерського обліку та обліку за міжнародними стандартмаи, полегшуючи звірку даних перед підготовкою звітності за МСФЗ.
Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до іншими закордонними стандартами, в тому числі US GAAP.

Планування та прогнозування

Використання "1С:Управління виробничим підприємством для України" забезпечує узгоджену роботу різних служб компанії для побудови і виконання взаємопов'язаних планів продажів, виробництва і закупівель:

 • плани продажів, виробництва і закупівель формуються у вартісному та/або натуральному вираженні;
 • необхідний вид плану (продажів, виробництва або закупівель, як узагальнений, так і уточнений) можна отримати з планів іншого виду;
 • використовується сценарний підхід формування планів;
 • створення різних моделей і варіантів планів в аналізованому періоді дозволяє відобразити альтернативні варіанти розвитку економічної ситуації і вибрати оптимальне рішення;
 • підтримується процес планування "від досягнутого";
 • фінансові результати планування можуть бути проаналізовані в ході бюджетування шляхом складання прогнозного балансу і аналітичних звітів до нього;
 • оперативно одержувані фактичні облікові дані використовуються для план-фактного аналізу відхилень.

Зручні засоби для прискорення процедури планування представлені в спеціалізованому інструменті "Помічник планування".

Управління виробництвом

Управління даними про вироби

"1С:Управління виробничим підприємством для України" дозволяє організувати єдину базу нормативно-довідкової інформації для планування виробництва та обліку випуску виробленої продукції, що включає всі необхідні відомості:

 • номенклатура;
 • специфікації номенклатури;
 • технологічні операції;
 • технологічні карти виробництва;
 • робочі центри;
 • графіки роботи.

Специфікації номенклатури визначають склад матеріальних витрат на виготовлення продукції. Для кожної комплектуючої, що входить в специфікацію, може бути вказана розрахункова або фіксована величина її споживання (норматив). У специфікаціях передбачені:

 • автопідбір комплектуючих і їх характеристик за значеннями властивостей характеристики вихідного виробу;
 • визначення витрат комплектуючих в залежності від параметрів випуску;
 • утворення зворотних відходів в результаті випуску виробу;
 • використання аналогів матеріалів;
 • створення версій специфікацій.

Спеціальний інструмент "Конструктор специфікацій" дозволяє спростити і зробити більш наочними процеси складання й аналізу специфікацій.

Процес виготовлення виробу описується в технологічній карті виробництва, яка визначає склад і послідовність виконання технологічних операцій на робочих центрах. Для кожної технологічної операції задається нормативний час виконання і розцінка для розрахунку відрядної оплати праці працівників.

Формування узагальненого плану виробництва

Узагальнений план виробництва будується на основі плану продажів і/або уточнених планів виробництва, і визначає обсяг виробництва в розрізі номенклатурних груп. У процесі розробки виконуваність планів кожного рівня перевіряється з урахуванням доступності ключових ресурсів. Розроблені плани контролюються в декількох розрізах:

 • за проектами;
 • за підрозділами і менеджерами;
 • за номенклатурними групами або окремими номенклатурними позиціями.

Планування потреби в ресурсах передбачає:

 • формування таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;
 • контроль узагальненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) ресурсів;
 • облік доступності ключових ресурсів.

 Управління обслуговуванням і ремонтами устаткування

В "1С:Управління виробничим підприємством для України" підтримується управління діяльністю по технічному обслуговуванню і ремонтам обладнання. Передбачені наступні види технічного обслуговування: огляди, профілактичне обслуговування, профілактичні ремонти, регламентні роботи. Можна проаналізувати відомості про фактичний стан обладнання, співставити з даними нормативної бази і виявити позиції устаткування, яким, згідно з нормативами, потрібний ремонт. Можливе автоматичне планування обслуговування. Призначені ремонти зумовлюють доступність потужностей при виробничому плануванні.

Позмінне планування виробництва

Попередній календарний план виробництва будується на підставі планів продажів і виробництва, замовлень покупців, позапланових випусків (внутрішніх замовлень). За даними календарного плану виробництва формується позмінний план виробництва. Позмінне планування забезпечує:

 • планування з урахуванням доступності виробничих потужностей;
 • формування детального план-графіка виробництва і технологічних операцій з урахуванням часу транспортування між складами та підрозділами;
 • формування графіка завантаження виробничих потужностей (діаграма Ганта) і потреби виробництва в сировині та комплектуючих;
 • генерацію змінно-добових завдань.

Результати планування складають основу для контролю та аналізу відхилень при виконанні виробничих операцій.

Виробництво і випуск продукції

На підставі даних фактичного виконання технологічних операцій і випуску виробів для порівняння з плановими даними та прийняття до обліку в інформаційній системі відображаються: 

 • незавершене виробництво (напрацювання);
 • випуск напівфабрикатів і продукції за зміну;
 • кількість матеріалів, витрачених протягом зміни та/або на конкретний випуск;
 • технологічні параметри виробництва;
 • поворотні відходи, оприбутковані на склад з виробництва;
 • розподіл прямих витрат на випуск продукції: матеріальні витрати і зворотні відходи - у кількісному вираженні, технологічні операції та інші витрати - у вартісному вираженні;
 • реалізація послуг виробничого характеру зовнішнім замовникам;
 • надання послуг (виконання робіт) для власного споживання. 

Облік витрат і розрахунок собівартості

Фактичні виробничі і невиробничі витрати підприємства враховуються в необхідних розрізах (підрозділ, стаття витрат, номенклатурна група, замовлення тощо) у вартісному та натуральному вимірі, додатково ведеться:

 • оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • облік браку у виробництві і на складах;
 • облік переробки давальницької сировини;
 • облік робіт стороннього переробника.

Інструменти розрахунку собівартості дозволяють:

 • отримати попередню сумову оцінку собівартості випуску протягом звітного періоду;
 • використовувати різні способи розподілу витрат;
 • виконати розрахунок фактичної собівартості випуску продукції в кінці звітного періоду;